II. FORUM MedTech Slovenija

28. in 29. september 2023

GOVORCI

Anka Bolka, vodja področja za analitiko in razvoj, ZZZS

Anka Bolka ima dolgoletne izkušnje na področju zdravstvenega zavarovanja. Kot članica projektne skupine ali vodja projekta je sodelovala pri najpomembnejših razvojnih projektih Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije v zadnjih dvajsetih letih, npr.  pri uvedbi in nadgradnjah sistema kartice zdravstvenega zavarovanja in vzpostavitvi elektronske izmenjave podatkov o opravljenih storitvah med izvajalci zdravstvenih storitev in ZZZS. Poleg tega ima izkušnje s sodelovanjem v medinstitucionalnih nacionalnih in evropskih projektih.

Od leta 2017 vodi področje za analitiko in razvoj na ZZZS. Ključne pristojnosti področja so letno in strateško planiranje, razvoj modelov plačevanja storitev in poslovna analitika. V tem času je bil pripravljen ambiciozen srednjeročni strateški načrt ZZZS do leta 2025, uvedeni novi modeli plačevanja zdravstvenih storitev, prvič v Sloveniji izvedena nacionalna stroškovna analiza storitev akutne bolnišnične obravnave, ki se plačujejo po modelu SPP, in dograjeno podatkovno skladišče, ki predstavlja bogato podlago za poslovno analitiko za nacionalne potrebe.

Michael Clark, komercialni direktor velškega inovacijskega središča, specializiranega za obravnavo ran Welsh Wound Innovation Centre

Profesor Clark, po izobrazbi zoolog, se od leta 1980 ukvarja s sposobnostjo preživetja tkiv in celjenjem ran. Je profesor študije ran na mestni univerzi v Birminghamu in en dan na teden podpira njihovo enoto za razvoj prakse celjenja ran.

Med letoma 2003 in 2009 je bil član raziskovalne enote za celjenje ran Univerze v Cardiffu, kjer je bil odgovoren za raziskave fizičnih meritev. Od leta 2009 do 2013 je vodil Welsh Wound Network, obenem pa deloval kot neodvisni svetovalec.

Michael Clark je bil izvršni direktor fundacije Lindsay Leg Club in predsednik evropskega svetovalnega odbora za razjedo zaradi pritiska. Od leta 2000 do 2010 je bil tudi glavni urednik revije Journal of Tissue Viability, danes pa zaslužni urednik te publikacije.

Dr. Scott G. Cunningham, soustanovitelj, direktor in glavni tehnični direktor pri MyWay Digital Health ter višji predavatelj na Univerzi v Dundeeju

Dr. Scott G. Cunningham ima več kot dvajset let izkušenj na področju programske arhitekture, razvoja in vodenja projektov v zdravstvu. Bil je tehnični vodja skupnega elektronskega zapisa o sladkorni bolezni NHS Scotland: SCI Diabetes Collaboration (SCI-DC – www.sci-diabetes.scot.nhs.uk), ki zelo vplival na razumevanje epidemiologije sladkorne bolezni in farmakogenomike.

Prav tako je pobudnik in vodja nagrajenega programa NHS Scotland za dostop do bolnikov s sladkorno boleznijo in dostop do evidenc: My Diabetes My Way (www.mydiabetesmyway.scot.nhs.uk). Sistem, ki je od leta 2008 sestavni del obravnave sladkorne bolezni na Škotskem, prenaša znanje tudi na nove trge v Združenem kraljestvu in na mednarodni ravni – s ciljem zagotoviti celovite rešitve za obvladovanje kroničnih bolezni s poudarkom na podpornih koristih za vsakega posameznika.

Nataša Čermelj, DORS

Nataša Čermelj je predsednica Društva za oskrbo ran Slovenije (DORS) za mandatno obdobje 2023 – 2027. DORS je združenje posameznikov iz zdravstvenih smeri, ki se poglobljeno ukvarja z oskrbo pacienta z različnimi vrstami V združenju organizirajo redna oblike izobraževanj za strokovno javnost ter s tem širimo znanja in veščin glede oskrbe pacientov z različnimi vrstami ran v skladu z mednarodnimi smernicami in strokovnimi standardni Evropskega združenja European Wound Management Association (EWMA), katera član je tudi DORS. Pri oskrbi pacientov z različnimi vrstami ran je DORS aktivni deležnik v sistemu kakovostne in celovite obravnave pacientov na področju oskrbe ran.

Sicer je Nataša Čermelj diplomirana medicinska sestra, že 24 let zaposlena v Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana (UKC Ljubljana) – prvih 12 let na Dermatovenerološki kliniki, sedaj pa 12 let zaposlena na Upravi, Pisarna glavne medicinske sestre UKC Ljubljana, kjer se ukvarja s področji: izobraževanja, mentoriranja in usposabljanja. Je koordinatorica prostovoljstva v UKC Ljubljana, sodeluje tudi pri promociji zdravstvenih poklicev UKC Ljubljana in drugimi sorodnimi področji dela v poslovodenju UKC Ljubljana.

Dr. Petra Došenovič Bonča, Ekonomska fakulteta

Dr. Petra Došenovič Bonča je izredna profesorica na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani. Njeni raziskovalni področji sta ekonomika javnega sektorja in ekonomika zdravstva. Na slednje posega tudi njena doktorska disertacija iz leta 2011 z naslovom Inovacije kot dejavnik učinkovitosti in uspešnosti bolnišnic v Sloveniji.

Petra Došenovič Bonča je članica Sosveta za zdravje Statističnega urada Republike Slovenije. Je članica znanstvene organizacije The Operational Research Society. V obdobju 2013 – 2017 je bila na Ekonomski fakulteti koordinator mednarodne akreditacije poslovnih šol EQIUS. Objavila je članke, v katerih analizira in proučuje različne vidike slovenskega zdravstvenega sistema in reforme ter politike v tem sektorju. Sodeluje v svetovalnih projektih na področju zdravstva v Sloveniji. Na Ekonomski fakulteti je aktivno sodelovala pri razvoju magistrskega študija Management in ekonomika v zdravstvenem varstvu. Od leta 2017 je tudi vodja tega programa, predava pa pri predmetih Osnove ekonomike zdravstvenega varstva, Ekonomske analize v zdravstvu, Zdravstveno zavarovanje ter Zdravstvo in zdravstveni sistemi.

Dr. Marjeta Logar Čuček, sekcija medicinskih sester v managementu

Dr. Marjeta Logar Čuček, dipl. m. s., spec. za zdravstveno nego in oskrbo pacientov na Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana skrbi že 22 let. Od leta 2014 je zaposlena na Kliničnem oddelku za maksilofacialno in oralno kirurgijo kot glavna medicinska sestra. Vodstvene sposobnosti in širjenje strokovnega znanja je pridobivala na Fakulteti za management v Kopru, kjer je študij zaključila z znanstvenim magisterijem. Na Filozofski fakulteti v Ljubljani je pridobila pedagoško-andragoško izobrazbo, doktorski študij pa sem zaključila na Medicinski fakulteti v Ljubljani.

Poleg dela na oddelku se dr. Marjeta Logar Čuček izobražuje na različnih seminarjih, delavnicah, strokovnih srečanjih in kongresih, predvsem iz vodenja zaposlenih oziroma sodelavcev v zdravstveni negi. Izsledke svojega strokovnega in raziskovalnega dela s področja zdravstvene nege in vodenja v zdravstvu objavlja v različnih strokovnih in znanstvenih revijah ter jih posreduje na različnih predavanjih ter znanstvenih kongresih z mednarodno udeležbo. Je tudi članica Sekcije medicinskih sester v managementu, kjer si aktivno prizadevajo za vodenje področja zdravstvene in babiške nege iz prihodnosti s poudarkom na vodenju z namenom izboljševanja kakovostne oskrbe pacientov in doseganjem poslovnih ciljev.

Drago Perkič, vodja oddelka za medicinske pripomočke, Direkcija ZZZS

Drago Perkič, univerzitetni diplomirani ekonomist, je leta 2000 je zaposlen na Direkciji Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije kot vodja oddelka za medicinske pripomočke. Sistemska ureditev pravic zavarovanih oseb do medicinskih pripomočkov, ki jo v povprečju letno uveljavlja več kot 280 tisoč zavarovanih oseb, za katero je odgovoren kot vodja oddelka, predstavlja poseben izziv saj se prepletajo znanja s področja ekonomije, prava, tehnike in medicine.

Drago Perkič je sodeloval že na različnih strokovnih srečanjih zdravnikov kot predavatelj tem s področja pravic zavarovanih oseb do medicinskih pripomočkov, ki so bila organizirana s strani ZZZS ali s strani Zdravniške zbornice Slovenije. Kot aktivni udeleženec s predstavitvijo pravic zavarovanih oseb do medicinskih pripomočkov  je sodeloval na številnih srečanjih, ki so jih organizirala tudi združenja zavarovanih oseb ali združenja dobaviteljev. Dve leti je bil tudi član Sveta zavoda Splošne bolnišnice Celje, od leta 2018 dalje pa je kot predstavnik zavarovanih oseb član Sveta zavoda ZD Ljubljana in PB Ormož.  

Prim.doc.dr. Tanja Planinšek Ručigaj, dr.med., višja svetnica

Prim. doc. dr. Tanja Planinšek Ručigaj, dr. med., višja svetnica, je specialistka dermatovenerologije in predstojnica Dermatovenerološke klinike ter vodja Centra za limfologijo, flebologijo in kronične rane na Dermatovenerološki kliniki v Ljubljani. Njeno strokovno in raziskovalno delo obsega področja dermatoonkologije, flebologije s kroničnimi ranami in limfologije, kjer je sama ali s sodelavci v slovensko klinično prakso uvedla številne svetovno priznane metode diagnostike in zdravljenja ter podiplomsko izobraževanje o teh boleznih. Njena bibliografija obsega več kot 1300 enot.

Planinšek Ručigajeva od novembra 2022 zaseda mesto predsednice Balkanskega venskega foruma; je predsednica Slovenskega flebološko-limfološkega društva; podpredsednica Društva za oskrbo ran Slovenije; docentka na Fakulteti za zdravstvo Angele Boškin, članica Strokovnega sveta Združenja za žilne bolezni Slovenije ter članica Razširjenega strokovnega kolegija za dermatovenerologijo pri Ministrstvu za zdravje Slovenije. Je tudi članica Delovne skupine za pripravo strategije razvoja področja kroničnih ran, stom in inkontinence do leta 2035 pri Ministrstvu za zdravje.

Tanja Planinšek Ručigaj Slovenijo predstavlja v UEMS za celjenje ran »MJC Wound Healing«, je  evropska kolegica za področje kroničnih ran (EAFWH), pa tudi predstavnica v mreži VASCERN, v ERN mreži redkih bolezni v Evropi, v delu PPL (mreža za primarne pediatrične limfedeme). Od leta 2021 je članica Glavnega strokovnega odbora pri Slovenskem zdravniškem društvu, od leta 2022 pa med drugim tudi članica EWMA Wound Center Endorsement Committee.

Iztok Štotl, dr.med., predsednik Razširjenega strokovnega kolegija (RSK) Informatika v zdravstvu na Ministrstvu za zdravje

Iztok Štotl je diabetolog, zaposlen na Kliniki za endokrinologijo, diabetes in presnovne bolezni UKC Ljubljana. Je tudi član Delovne skupine za digitalizacijo v zdravstvu pri Zdravniški zbornici Slovenije in predsednik RSK za informatiko v zdravstvu na Ministrstvu za zdravje.

Raziskovalno se ukvarja predvsem s sladkorno boleznijo, eZdravjem, debelostjo in telesno dejavnostjo. Kot aktivni član omrežja EUBIROD je sodeloval pri različnih evropskih projektih na področju kliničnih registrov (EUBIROD, PARENT in BRIDGE Health). Je tudi član Znanstvenega društva Sledilnik ter kot aktivni uporabnik Linux-a skuša poskuša promovirati različne odprtokodne rešitve v raziskovalno in vsakodnevno klinično delo.

Simon Verdonck, Market Access Senior Consultant Europe & Asia Pacific Alira Health

Simon Verdonck se je podjetju Alira Health pridružil junija 2020. V svoji trenutni vlogi se osredotoča na zdravstveno ekonomijo, dostop do trga in določanje cen medicinskih pripomočkov, vključno z diagnostiko in digitalnim zdravjem. Prispeva k na vrednosti temelječim rešitvam za dostop do trga Alira Health za MedTech, kar omogoča medfunkcionalnim, na dokazih utemeljenim ekipam znotraj MedTech organizacij, da se vključijo v zunanji dialog o sodelovanju.

Simon ima magisterij iz biomedicinskega inženirstva (Ghent University & Politecnico di Milano), magisterij iz menedžmenta in politike belgijskega zdravstvenega sistema (KULeuven) ter magisterij iz menedžmenta, ekonomije in politike zdravstvenega varstva (SDA Bocconi). Zaključil je 1-letni program o kliničnih, regulativnih in kakovostnih zadevah za medicinske pripomočke (HEIG-VD) in intenzivni tečaj o na vrednosti temelječi zdravstveni obravnavi (VBHC) Harvard Business School.

Ima predhodne izkušnje kot hospital engagement manager in podatkovni inženir, ki je podatke o bolnišničnih bolnikih v ZDA in Evropi uporabljal za klinične raziskave. Opravil je tudi več pripravništev v bolnišnicah v Belgiji in Singapurju z različnimi ekipami.

Petra Zoellner, MedTech Europe, Industrial Policies Director IVDR-MDR

Petra Zoellner vodi ekipo MedTech Europe, ki se osredotoča na implementacijo regulativnih sistemov EU za medicinske pripomočke ter in vitro diagnostične medicinske pripomočke. MedTech Europe predstavlja na zunanjih forumih o vprašanjih strateške regulativne politike, vključno s skupino za usklajevanje medicinskih pripomočkov. Deluje tudi kot del vodstvene ekipe MedTech Europe, ki zagotavlja sodelovanje in usklajenost pri temah, ki prehajajo na druga področja v ekosistemu medicinske tehnologije.

Leta 2012 se je pridružila združenju (prej EDMA, zdaj MedTech Europe) in od takrat njeno delo vključuje vodenje in zastopanje združenja na področju regulativne politike na različnih področjih, vključno z izvajanjem uredbe IVD, temami o označevanju CE, označevanju pripomočkov, trgovini z živalskimi stranskimi proizvodi, evropski podatkovni bazi, medtehnološkimi standardi, ureditvijo snovi in elektronskih naprav ter drugimi temami.

Pred MedTech Europe je na Ameriški gospodarski zbornici v EU vodila politično skupino, ki se je ukvarjala z zakonodajnimi in regulativnimi vprašanji. Delala je tudi v skupini za vladne zadeve družbe Genzyme.

Dr. Valentina Prevolnik Rupel

Red. prof. Valentina Prevolnik Rupel je rojena leta 1971 v Ljubljani. Po osnovni izobrazbi je ekonomistka, doktorirala je na Ekonomski fakulteti v Ljubljani leta 2008 z naslovom Vpliv kvalitete življenja na postavljanje prioritet in na učinkovitost alokacije sredstev v zdravstvu. Trenutno je zaposlena kot raziskovalka in znanstvena svetnica na Inštitutu za ekonomska raziskovanja v Ljubljani, kjer se ukvarja s področjem zdravstva in dolgotrajne oskrbe, prav tako je predsednica Znanstvenega sveta IER. Predava na DOBA Fakulteti za uporabne poslovne in družbene študije Maribor, je članica Strateškega sveta za zdravje predsednika Vlade, v preteklosti pa je delala kot svetovalka ministra za zdravje ter kot svetovalka generalnega direktorja Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije. V zadnjih letih se ukvarja predvsem s področjem merjenja izidov zdravljenja in definiranjem kazalnikov kakovosti ter na vrednosti temelječi zdravstveni obravnavi, njeno širše področje delovanja pa je financiranje zdravstvenega varstva in zdravstveno zavarovanje ter vrednotenje zdravstvenih tehnologij.

Julijan Stropnik

Julijan Stropnik je Vodja strokovne delovne skupine Vigilanca pri GZS, MedTech Slovenija ter član Vigilance Workgroup pri MedTech Europe. O vigilanci medicinskih pripomočkov kot vabljeni predavatelj predava študentom na Fakulteti za farmacijo v Ljubljani.

Je strokovnjak s področja laboratorijske medicine z več kot dvajsetletnimi izkušnjami s področja trženja IVD medicinskih pripomočkov. Posebno pozornost v okviru svojega delovanja namenja izvajanju poprodajnih aktivnosti in pravilnemu prepoznavanju in razumevanju upravljanja z zapleti. Po izobrazbi je magister laboratorijske biomedicine, od leta 2018 zaposlen v farmacevtski družbi Roche, na delovnem mestu Vodje prodaje Roche Diagnostike za Slovenijo. Je tudi član vodstva Roche Diagnostics za regijo Adriatic.

Svojo kariero je začel leta 2003 kot prodajni specialist v mednarodnem podjetju Dade Behring, kjer je na področju Slovenije skrbel za trženje IVD medicinskih pripomočkov. V letu 2008 se je pridružil korporaciji Siemens v divizijo Healthcare ter deloval na različnih delovnih mestih tesno vezanih na konsolidacijo in avtomatizacijo laboratorijskih procesov v slovenskih zdravstvenih zavodih. Svojo kariero je nato leta 2015 nadaljeval v mednarodnem okolju, kjer je pri Siemens Healthineers vodil poslovanje poslovnega področja Laboratorijska diagnostika za države Romunija, Bolgarija, Moldavija, Izrael in Palestina.

V letih 2014 do 2016 je v SIEDMA, Slovenskem združenju proizvajalcev in distributerjev IVD medicinskih pripomočkov, kot predsednik vodil Sekcijo za vigilanco IVD medicinskih pripomočkov. Bil je tudi aktivni član Vigilance Task Force Group pri Evropskem združenju EDMA.

Leta 2012 se je pridružila združenju (prej EDMA, zdaj MedTech Europe) in od takrat njeno delo vključuje vodenje in zastopanje združenja na področju regulativne politike na različnih področjih, vključno z izvajanjem uredbe IVD, temami o označevanju CE, označevanju pripomočkov, trgovini z živalskimi stranskimi proizvodi, evropski podatkovni bazi, medtehnološkimi standardi, ureditvijo snovi in elektronskih naprav ter drugimi temami.

Pred MedTech Europe je na Ameriški gospodarski zbornici v EU vodila politično skupino, ki se je ukvarjala z zakonodajnimi in regulativnimi vprašanji. Delala je tudi v skupini za vladne zadeve družbe Genzyme.

KONTAKT

© GZS 2023. Vse pravice pridržane.